Dlaczego wyjątkowe?
Why are they unique?

Miriam Urban Kaźmierczak

Me and Patrick Bieszke with his violin
Me and Patrick Bieszke with his violin

Nazywam się Michał Statkiewicz i zajmuję się budową instrumentów muzycznych. Buduję nie tylko skrzypce elektryczne jak sugerowałaby nazwa strony. To równie właściwe miejsce dla osób szukających elektrycznej wiolonczeli czy altówki. Kocham drewno, muzykę, sztukę i wyzwania techniczne. Połączenie tych zainteresowań pozwala mi na swobodne poruszanie się w świecie zarówno projektowania jak i budowania instrumentów muzycznych. Bardzo cenię sobie tę swobodę. Wszystkie prezentowane instrumenty są moimi autorskimi projektami. Nikogo nie kopiuję więc nikogo nie muszę naśladować, pytać o zgodę czy opinię… za to każdy muzyk biorąc do ręki którykolwiek z moich instrumentów ma całkowitą pewność, że nikt, nigdzie nie ma drugiego takiego samego. To właśnie dlatego pozwalam sobie nazywać moje instrumenty wyjątkowymi. 
Informacje o skrzypcach i wiolonczelach zamieszczam także na VIOLIN.art

My name is Michał Statkiewicz and I build musical instruments. I’m not just building an electric violin as the name of the site would suggest. It’s also the right place for those looking for an electric cello or viola. I love wood, music, art and technical challenges. Combining these interests allows me to move freely in the world of both designing and building musical instruments. I value this freedom very much. All the presented instruments are my own projects.I do not copy anyone, so I do not have to imitate anyone, ask for consent or opinion … instead, each musician picking up one of my instruments is absolutely certain that no one else is ever the same.
That is why I allow myself to call my instruments unique.
I also place information about the violin and cellos on VIOLIN.art

Eliza Anna Hanisch na wiolonczeli elektrycznej
Eliza Anna Hanisch na wiolonczeli elektrycznej

PODSTAWA TO MATERIAŁ
Wszystkie instrumenty powstają z drewna dobranego pod względem jakości i rodzaju. Budowa kolejnych egzemplarzy pozwoliła dobrać gatunki, których połączenie zaowocowało brzmieniem przewyższającym nawet najdroższe instrumenty elektryczne produkowane fabrycznie. To właśnie dzięki dobraniu zestawu gatunków drewna brzmienie nie ustępuje instrumentom klasycznym, a w zestawieniu z odpowiednim sprzętem nagłaśniającym bywa nie do odróżnienia.

MATERIAL IS THE MOST IMPORTANT
All instruments are made of wood selected in terms of quality and type. The construction of subsequent copies allowed the selection of genres whose combination resulted in a sound that surpassed even the most expensive factory-made electric instruments.

Dorota "Sowa" Kuziela na skrzypcach pięciostrunowych
Dorota „Sowa” Kuziela na skrzypcach pięciostrunowych

ŁĄCZYĆ TAK, ŻEBY NIE ZABIĆ DŹWIĘKU
Bardzo ważny jest sposób łączenia poszczególnych elementów.
To właśnie właściwie wybrany klej bierze na siebie rolę przekazywania drgań pomiędzy elementami całej konstrukcji. Stosowane w produkcji na dużą skalę kleje mają jedno zadanie…mają szybko schnąć, szybko… bo trzeba wyprodukować dużo. Dziś już wszyscy wiemy, że można dużo i szybko…. ale rzadko przy tym dobrze 😉 Stosowany przeze mnie klej nie jest ani szybkoschnący, ani łatwy w użyciu… ale… no właśnie!

COMBINE SO THAT YOU WILL NOT KILL THE SOUND
The way of connecting individual elements is very important.It is the properly selected adhesive that assumes the role of transmitting vibrations between elements of the entire structure. Adhesives used in large-scale production have one task … they have to dry quickly, quickly … because a lot has to be produced. Today we all know that you can do a lot and quickly … but it’s rarely good;)

skrzypce elektryczne zdobione bursztynem
skrzypce elektryczne zdobione bursztynem

ZREDUKOWANE PUDŁO REZONANSOWE
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w skrzypcach elektrycznych jest całkowite pozbycie się pudła rezonansowego. Oczywiście najprostszym, najtańszym i oczywiście…. najgorszym. To właśnie dlatego popularne skrzypce elektryczne brzmią jak naciągnięty na desce drut, że nie posiadają żadnego elementu rezonansowego. Ale jak mają brzmieć skoro są w zasadzie naciągniętym na desce ( i to jeszcze „pół biedy”, bo często na kawałku plastiku) drutem 😉

REDUCED RESONANT BOX
The most common solution in electric violins is to completely get rid of the soundboard. Of course, the simplest, cheapest and of course …. the worst. This is why the popular electric violin sounds like a wire stretched on a board, because it has no resonance element.

skrzypce elektryczne, altówka elektryczna, wiolonczela elektryczna
skrzypce elektryczne, altówka elektryczna, wiolonczela elektryczna

EKTRONIKA
Często czytając o instrumentach elektrycznych spotykamy prześcigających się producentów w zachwalaniu niesamowitych funkcji zastosowanej elektroniki. Dlaczego? A dlatego, że właśnie w ten sposób próbuje się zrekompensować niedoskonałości instrumentu. Zastosowana elektronika to kolejny akcent swobody. Wygląda na bardzo prostą i w istocie taka jest, jej zadanie to tylko przetworzenie drgań instrumentu na sygnał elektryczny. Nie musi grać „za instrument”.
ELECTRONICS
Often reading about electric instruments, we come across outdated manufacturers in praising the amazing functions of the electronics used. Why? Because in this way they try to compensate for the imperfections of the instrument. The electronics used are another accent of freedom. It looks very simple and in fact it is, its task is only to convert the instrument’s vibrations into an electrical signal. He doesn’t have to play „for the instrument”.

przedwzmacniacz stosowany w skrzypcach elektrycznych
przedwzmacniacz stosowany w skrzypcach elektrycznych

GŁOŚNOŚĆ INSTRUMENTU  „BEZ PRĄDU”
Moje rozwiązanie stosowane w min. skrzypcach elektrycznych otwiera oczy wytrawnych muzyków po pierwszych wydanych dźwiękach… a głośność (bez prądu, czy jak wola niektórzy… z drewna) pozwala na swobodny trening bez nagłaśniania instrumentu). Buduję instrumenty muzyczne zgodnie z zasadą, że jeśli instrument nie zagra dobrze bez prądu, to prąd w niczym mu nie pomoże. Gra na zbudowanych tym sposobem skrzypcach elektrycznych czy elektrycznej wiolonczeli nie ustępuje w przyjemności tradycyjnym instrumentom.

VOLUME OF THE „WITHOUT CURRENT” INSTRUMENT
My solution used in electric violin opens the eyes of experienced musicians after the first sounds … nd the volume without electricity, allows training. I build musical instruments in accordance with the principle that if the instrument does not play well without electricity, then electricity will not help him at all.

Miriam Anna Urban na pięciostrunowych skrzypcach elektrycznych
Miriam Anna Urban na pięciostrunowych skrzypcach elektrycznych

MESJASZ CZY WARIAT?
No właśnie… czy nagle urodził się człowiek, który wie wszystko lepiej niż wszyscy inni do tej pory?
NIE!
Wielu producentów/budowniczych instrumentów wie to wszystko.
Problem nie leży w niewiedzy, ale w pośpiechu, w parciu na ilość, w walce o najniższą ceną… za wszelką cenę 🙁  … a mnie się nigdzie nie spieszy.
Bywa, że budowanie jednego instrumentu zajmuje mi półtora miesiąca, albo i dwa.
A MESSIAH OR A CRAZY?
Many instrument manufacturers / builders know all this. The problem is not in ignorance, but in a hurry … and I’m in no hurry. Sometimes, it takes me a month and a half or two to build one instrument.

Jeśli masz ochotę zadać pytanie…zapraszam KONTAKT

Zobacz jakie instrumenty są AKTUALNIE DOSTĘPNE

If you want to ask a question … I invite you CONTACT

See what instruments are CURRENTLY AVAILABLEDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *