Skrzypce elektryczne – Electric violin

by Michał Statkiewicz

Witam Państwa serdecznie.
Na tej stronie prezentuję część moich konstrukcji.
Mam nadzieję, że ich oglądanie sprawi Państwu przyjemność.

Michał Statkiewicz

I greet you warmly.
On this page I present some of my constructions.
I hope you will enjoy watching them.

Michał Statkiewicz

Skrzypce elektryczne, w konstruowaniu których poproszono mnie o wyrażenie prostoty, nie tracąc jednocześnie niczego z elegancji, która niejako wpisana powinna być w ten piękny choć bardzo różny instrument jakim bywają skrzypce elektryczne.
Z całą pewnością ten model będzie powielony, można zamówić go za pośrednictwem sklepu online

Electric violin, in the construction of which I was asked to express simplicity, without losing any of the elegance, which, in a way, should be inscribed in this beautiful, but very different instrument, which is sometimes the electric violin.
Certainly, this model will be duplicated, you can order it through the online store

W przypadku budowy tego instrumentu istotne było zawarcie motywu wilka, scenicznego pseudonimu, odrobiny tajemniczości… no i podświetlenia korpusu skrzypiec w ulubionym kolorze.
Interesujące dla muzyków okazało się umieszczanie swoich grafik w strunociagach, jest to możliwie nie tylko w przy zamawianiu całego instrumentu, ale także samego strunociągu. Tego typu oferta została także uwzględniona w sklepie online

In the case of the construction of this instrument, it was important to include a wolf theme, a stage nickname, a bit of mystery … and the highlight of the violin body in your favorite color.
It turned out to be interesting for the musicians to put their graphics in the tailpieces, it is possible not only when ordering the entire instrument, but also the tailpiece itself. This type of offer was also included in the online store

Pięciostrunowe skrzypce elektryczne zbudowane z okazji urodzin Alberta Einsteina. Ostre geometryczne kształty bezpośrednio nawiązują do świata nauki tego nie tylko fizyka, ale i skrzypka.
W narożnikach umieszczono trójkąty ze srebra.
Jest to przykład na oddanie czci ważnemu człowiekowi. Każdy z nas ma w swoim życiu osoby, których dorobek sprawił, że dziś jesteśmy tym, kim jesteśmy.


Five-string electric violin built to celebrate Albert Einstein’s birthday. Sharp geometric shapes refer directly to the world of science of not only a physicist, but also a violinist. There are silver triangles in the corners. This is an example of honoring an important person. Each of us has people in our lives whose achievements have made us who we are today.

  • Albert Einstein's birthday

Altówka elektryczna 41,5 cm, tajemnicza i odważna. W tym przypadku także istotne było zamieszczenie imienia.

Electric viola 41.5 cm, mysterious and daring. In this case, it was also important to include the first name.

Pięciostrunowe skrzypce elektryczne zamówione jako prezent… oprócz imienia osoby obdarowanej umieszczonego pod żywicą epoksydową wspólnie zdecydowaliśmy się na umieszczenie w jednym z narożników srebrnej miniatury róży.

Five-string electric violin ordered as a gift … in addition to the name of the recipient placed under the epoxy resin, together we decided to place a silver miniature rose in one of the corners.

Skrzypce elektryczne wyposażone w układ elektroniczny włoskiej marki Cantini. Sprowadzony na życzenie muzyka, który za niezbędne uznał posiadanie skrzypiec MIDI. Istnieje również możliwość zbudowania skrzypiec MIDI w wersji pięciostrunowej.

Electric violin equipped with an electronic circuit from the Italian brand Cantini. On request, a musician who considered it necessary to have a MIDI violin. It is also possible to build a MIDI violin in a five-string version.

Wiolonczela elektryczna, której sam widok napawa optymizmem. Wyposażona w przetwornik piezoelektryczny oraz przedwzmacniacz umożliwiający regulację barwy w trzech zakresach. Wypełnienia żywiczne wykonane w postaci nawiązującej do masy perłowej.

An electric cello, the mere sight of which is optimistic. Equipped with a piezoelectric transducer and a preamplifier that allows you to adjust the tone in three ranges. Resin fillings made in a form reminiscent of mother of pearl.

Możliwość personalizowania instrumentów, poprzez umieszczenie inicjałów, imienia, grafiki czy pseudonimu… sprawia, że instrument staje się niezapomnianym prezentem dla obdarowanej osoby.
Zapraszam do kontaktu.

The possibility of personalizing the instruments by placing initials, name, graphic or nickname … makes the instrument an unforgettable gift for the recipient.
Feel free to contact me.